לוח 3 שיעור המועסקים ביישובי מגוריהם בשנת 1994 (באחוזים)