לוח 2 התפלגות מבנה התעסוקה של הדרוזים לפי יישובים (באחוזים?(1994,?