לוח1 התפלגות המועסקים במגזר המיעוטים ובמגזר היהודי בישראל לפי ענף כלכלי בשנים נבחרות (באחוזים)