) ורים ערעכולל (ובים ייש לפי חלוקה?97 / 996 1,?ז" תשנ - דרוזים לסטודנטיםמלגות