לוח 1 שיעורם של הדרוזים בארץ־ישראל לפי מפקדי האוכלוסין ולפי נפות (באחוזים)