כתובת לטינית ממחנה הלגיון העשירי בירושלים מסוף המאה הראשונה לספירה: הקצין סטליס משחרר את שפחתו