בעד עמי ולמען ארצי: לוחם, מפקד, מנהיג

בעד עמי ולמען ארצי ל ו ח ם , מ פ ק ד , מ נ ה י ג אלוף ( מיל׳ ) יצחק מרדכי אלוף ( מיל' ) יצחק מרדכי בעד עמי ולמען ארצי לוחם, מפקד, מנהיג אלוף ( מיל' ) יצחק מרדכי בעד עמי ולמען ארצי לוחם, מפקד, מנהיג עורך : דני דור ידיעות אחרונות  ספרי חמד Yitzhak Mordechai For My People and For My Country אלוף ( מיל' ) יצחק מרדכי בעד עמי ולמען ארצי לוחם, מפקד, מנהיג עורך אחראי : דב איכנולד עיצוב הכריכה : סטודיו פיני חמו עריכת הלשון : בני מזרחי הפקה וסדר : טפר בע"מ כל התמונות שאין לידן קרדיט לצלם, הן תמונות מאוספו הפרטי של יצחק מרדכי . המערכת עשתה ככל יכולתה על מנת לאתר את בעלי הזכויות של כל החומר ( לרבות צילומים ) שנלקח ממקורות חיצוניים . אנו מתנצלים על כל השמטה או טעות, ואם יובאו לידיעתנו, נפעל לתקנן במהדורות הבאות . אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן במאגר המידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני, או אחר – כל חלק שהוא מן החומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו"ל . . All Rights Reserved © 2022 to Miskal - Yedioth Ah...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)