רשימת מקורות

אורטל סלובודין 124 ברונר, ז'וזה ופלוטקין, גליה, 2017 . מעבר לקליניקה : השיח הפסיכולוגי בתרבות העכשווית . תל אביב : רסלינג . ברנשטיין אילנה, 2018 . מחר ניסע ללונה פארק , תל אביב : כנרת זמורה ביתן . גוברין, ענר, 2019 . ספת התרבות : פסיכואנליזה במרחבי הספרות, הפילוסופיה והחברה . תל אביב : רסלינג . גולדברג, עודד, 2019 . “מחברת יצרנים לחברת צרכנים, מאשמה לבושה, מפרויד לקוהוט", בתוך ענר גוברין ( עורך ) , ספת התרבות : פסיכואנליזה במרחבי הספרות, הפילוסופיה והחברה . תל אביב : רסלינג . גרסון, שיראל, 2022 . הקשר בין הקונפליקט משפחה ‑ עבודה לאשמה אימהית וסגנון הורות בקרב אימהות עובדות חילוניות וחרדיות . עבודת תזה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב . דה בובואר סימון ( 1949 / 2006 ) . המין השני . כרך ראשון : העבודות והמיתוסים . בבל דונת, אורנה, 2010 . “פרו‑נטליזם סדוק : נרטיבים של הולדה ואי‑הולדה בישראל" . סוציולוגיה ישראלית , יא, 417 ‑ 439 . _______ 2011 . ממני והלאה : הבחירה בחיים בלי ילדים בישראל . תל אביב : ידיעות ספרים . ______ 2013 . “טובים השניים מן האחד ? כמה הגיונות תרבותיים של מוסד האחאוּת בישראל"...  אל הספר
רסלינג