8 אחרית דבר

אורטל סלובודין 120 מפנימות את אותן אידאולוגיות . הוא מציע כי על אף שאשמה ממלאת תפקיד מרכזי בחיי הנפש, הדרכים שבהן היא מתעוררת, נחווית ומשפיעה מעוצבות על ידי כוחות חברתיים, תרבותיים ומגדריים שמגדירים מהי "אימהות טובה" . האינטראקציה בין הסטנדרטים החברתיים והתרבותיים ובין עולמה הפנימי של האם מייצרת מפגש דינמי הראוי יותר מתמיד לחקירה קלינית ומחקרית . ספר זה מציע לקורא כמה זוויות חדשות על התפתחותה ועל כינונה של אשמה אימהית בתרבות בת‑‑זמננו . אפשר להניח כי לפסיכואנליזה ולאופן שבו היא מבנה את האם כאובייקט מרכזי שתפקידו לספק את צורכי הילד ישנה תרומה משמעותית לתפיסת הילד במרכז ולדחיקתה של האם כסובייקט מהשיח . גם החשיבות הרבה שמייחסות תאוריות פסיכולוגיות שונות לשנים הראשונות להתפתחות מדגישה את תפקידה של האם ותורמת להתפתחותה של תרבות האשמה האימהית . לצד תאוריות אלו ומתוכן התפתחו אידאולוגיות חברתיות, תרבותיות וחינוכיות, המגדירות באופן נוקשה למדי מהי אימהות טובה . אידאולוגיות אלו משמשות "עין" פנימית וחיצונית המעוררת באימהות בושה ואשמה כאשר הן חוות פער בינן לבין האם האידאלית . כפי שראינו, גם לתקשורת...  אל הספר
רסלינג