הערות

240 הערות & Weisner, T . , & Gallimore, R . ( 2008 ) . Child and sibling caregiving . In R . , LeVine, ; 1238 R . , New ( Eds . ) . Anthropology and child development : A cross - cultural reader ( pp . 264 - 269 ) . Oxford : Blackwell Publishing 17 עוד על ציפיות מילדים באתיופיה : Levine, D . ( 1965 ) . Wax and gold : Tradition and innovation in Ethiopian culture . Chicago, IL : The University of Chicago Press ; Poluha, E . ( Ed . ) . ( 2007 ) . The world of girls & boys in rural & urban Ethiopia . ( pp . 69 - 90 ; 134 - 197 ) . Addis Abeba : Forum for Social Studies ; רוזן, ח' ( 1986 ) . ש א ל ו ת ו ת ש ו ב ו ת ה נ ו ג ע ו ת ל ק ו ו י ה ת נ ה ג ו ת ו ת ר ב ו ת ש ל י ה ו ד י א ת י ו פ י ה . ירושלים : הסתדרות נשים ציוניות הדסה ומשרד הקליטה ; שמואל, נ' ( 2010 ) . מ ס ו ר ו ת ה ח י נ ו ך ש ל י ה ו ד י א ת י ו פ י ה , ד י נ א מ י ק ו ת ש ל ה מ ש כ י ו ת ו ש י נ ו י ( עבודת גמר לקבלת תואר "מוסמך בפולקלור" ) , האוניברסיטה העברית, ירושלים . 18 על תקשורת באמצעות שפת גוף ומבטים ראו : Exline, R ....  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ