ביבליוגרפיה

214 שנאן, אביגדור . 2010 . פרקי אבות : פירוש ישראלי חדש . ירושלים : ידיעות אחרונות וספרי חמד . . Agamben, Giorgio . 1998 . Homo Sacer : Sovereign Power and Bare Life Stanford : Stanford University Press . Allen, Keith . 2001 . "Pinter Storms the Yanks . " Daily Telegraph, August 4 . Almansi, Guido, and Simon Henderson . 1983 . Harold Pinter . London : Methuen . Althusser, Louis . 1971 . Lenin and Philosophy and other Essays . New York : Monthly Review Press . Anderson, Benedict . 1991 . Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism . London : Verso . Anderson, Michael . 1976 . Anger and Detachment : AStudy of Arden Osborne and Pinter . London : Pitman Publishing . Appleyard, Bryan . 2000 . "Comment . " Sunday Times, November 5 . Arendt, Hannah . 1970 . On Revolution . New York : The Viking Press . Bachelard, Gaston . 1994 . The Poetics of Space . Boston : Beacon Press . Barber, John . 1975 . " Richardson & Gielgud in Fine Partnership . " Daily Telegraph, Ap...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

אוניברסיטת תל-אביב. המכון הישראלי לפואטיקה ולסמיוטיקה ע"ש פורטר