ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים

222 | ביבליוגרפיה ורשימת קיצורים אייזנשטיין יהודה ד' אייזנשטיין, אוצר מסעות, ניו יורק תרפ"ז . איילון Yaron Ayalon, “Plagues, Famines, Earthquakes : The Jews of Ottoman Syria and Natural Disasters”, Ph . D . Dissertation, Princeton University, 2009 אינלג'יק / / : Halil Inalcik, “Istanbul”, in : Encyclopedia of Islam 2, < http referenceworks . brillonline . com > אינלג'יק וקווטרט Halil Inalcik and Donald Quatert ( eds . ) , An Economic and Social History of the Ottoman Empire, II, Cambridge 1994 אלדם Edhem Eldem, French Trade in Istanbul in the Eighteenth Century, Leiden 1999 אלדם, גופמן ומאסטרס Edhem Eldem, Daniel Goffman and Bruce Masters, The Ottoman City between East and West : Aleppo, Izmir, and Istanbul, Cambridge 1999 אלכסנדר - פריזר ובן - טולילה תמר אלכסנדר - פריזר ויעקב בן - טולילה, מילה בשעתה זהב מעלתה : הפתגם הספרדי יהודי בצפון מרוקו, ירושלים תשס"ח . אל - עז'ם Abd al - Qādir al - ʻAẓm, al - Usra al - ʻAẓmiyya , Damascus 1960 אל - קטאן, ד'מים Najwa al - Qattan, “Dhimmīs in the ...  אל הספר
מוסד ביאליק

המכללה האקדמית אשקלון