רשימת ספרות

488 רשימת ספרות פארטו הנדסה בע"מ ( 2007 ) . נ י ת ו ח ע ל ו ת-ת ו ע ל ת ש ל פ ר ו י ק ט י ם ל ה ש ב ת מ י ם א פ ו ר י ם ב י ש ר א ל, ועדת המשנה של צוות המנכ"לים לפיתוח בר קיימא בנושא מים אפורים וחיסכון במים . צחור, א' ( דצמבר 2016 ) . עולם חדש, צפוף . א ל כ ס ו ן . נדלה באוגוסט 2019 מהקישור : / https : / / alaxon . co . il / article עולם - חדש - צפוף / שגיא, ה', ארז, ח', רמון, א', שגיא, י' ווייל, ד' ( 2016 ) . מ ד ר י ך ל י י ש ו ם ג י ש ת ש י ר ו ת י ה מ ע ר כ ת ה א ק ו ל ו ג י ת ב ש א ל ו ת ת כ נ ו ן ו נ י ה ו ל . מ ח ק ר ח ל ו ץ ל י י ש ו ם ג י ש ת ש י ר ו ת י ה מ ע ר כ ת ה א ק ו ל ו ג י ת ב ת כ נ ו ן ו ב נ י ה ו ל מ ר ח ב ש ק מ ה . מכון דש"א . Abramovitz, J . N . ( 1998 ) . Putting a value on nature’s ‘free’ services . World Watch, 11 ( 1 ) , 10 - 19 . Agnolucci P . , ( 2008 ) . Factors influencing the likelihood of regulatory changes in renewable electricity policies . Renewable and Sustainable Energy Reviews , . 161 - 141 , ) 1 ( 12 Alberini, A . , & Krupnick, A . ( 2002 ) . Valu...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ