21.5 בחינת ההצלחה של יישום תמריצים כלכליים במדיניות סביבתית

ישראל ואחרית דבר 475 ההשפעות הבריאותיות השליליות של זיהום האוויר — תמותה מוקדמת, סרטן הריאות, אסטמה ועוד . בשנים האחרונות חוקק חוק אוויר נקי שכולל בין סעיפיו תכנית ממשלתית רב-שנתית לשיפור איכות האוויר בישראל . להלן חלק מהתכניות שבוצעו לאורך השנים לטובת צמצום הזיהום . מיסוי ירוק . 1 בשנת 2009 בוצעה "רפורמה ירוקה" במיסוי של כלי רכב פרטיים ששינתה את שיעורי המס המוטלים על קניית כלי רכב כך שישקפו את זיהום האוויר שאלה יוצרים . שיעורו של מס הקנייה הבסיסי הועלה מ- 72 ל- 90 אחוז ולאחר הטבת המס המתאימה לרמת הזיהום של כל דגם שיעורי המס המתוקננים עברו לנוע בין 30 ל- 90 אחוז . כך, מחירם של כלי רכב אשר מייצרים פחות זיהום הוזל ומחירם של היותר מזהמים עלה . הרפורמה נבחנה על ידי בנק ישראל ( 2014 ) ועל ידי OECD-ה ( 2016 ) , שמצאו את המנגנון יעיל מאוד בהשגת מטרותיו הסביבתיות והכלכליות : מעבר לכלי רכב מזהמים פחות וירידה בפליטות גזי החממה ומזהמי אוויר אחרים שקשורים בתחבורה . מאז שנת 2000 נרכשו כלי רכב בעלי נפח קטן יותר ומזהמים פחות . עלייה של עשרה אחוז בנפח מלווה בגידול של כתשעה 4 משמעות הדבר היא שהירידה של...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ