20.4 סקירה בינלאומית של חשבונות סביבתיים

נושאים גלובליים 453 ה"קונבנציונלי" של המערכת ( NAM ) דומה באופן עקרוני למח"ל, עם הבדל מסוים בדרך שבו מוצגים חשבונות הקשורים לסביבה במטרה להדגיש אותם . בנוסף, המערכת כוללת שני חשבונות סביבתיים — הראשון קשור לחומרים ( substance accounts ) והשני — לנושאים סביבתיים ( theme accounts ) . מדובר אפוא בחשבונות שטף ( ולא חשבונות נכסים ) . בנוסף לכל אלה חשוב לציין, כי בניגוד SEEA-ל , כאן אין יומרה להעניק ערכים מוניטריים לנתונים פיזיים של חומרים / מזהמים, כלומר חשבונות הלוויין כמותיים בעיקרם ולא מוניטריים : Substances Accounts : חשבון זה מספק מידע לגבי חילוף חומרים בין . 1 הכלכלה לסביבה ומפרט הן את מקורות הפליטה והן את יעדי הפליטה . CO , בנוסף, הוא מתייחס לעשרה חומרים ( או קבוצות חומרים ) שונים — 2 N , פוספטים ( P ) וחנקן ( N ) — כמו גם NHX , SO4 , CFCs , NO2 O , CH , 32 לגז טבעי ולנפט גולמי . חשוב לציין, כי מעבר בינלאומי של חומרים שמשפיעים על נושאים סביבתיים-גלובליים כמו התחממות כדור הארץ ודילול שכבת האוזון N ) לא מדווח במסגרת NAMEA-ה . הסיבה לכך CFCs , CO2 O , CH , 4 ( 2 היא שמדובר בחומרים בלתי ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ