20.3 אינדיקטורים כלכליים לרמת הפגיעה בסביבה

450 חלק שישי שמתייחסים להתדרדרות סביבתית . הסוג השלישי, שנוגע לפעולות להגנת איכות הסביבה, נחשב יחסית טריוויאלי ומסכם עלויות של צעדים לטובת הסביבה בסקטורים השונים . 1 . 3 . 20 הצגת הפחתת המשאבים בחשבונות משאבי טבע, בדיוק כמו נכסים מיוצרים, מאפשרים קיום פעילויות כלכליות שמתבטאות בסופו של יום בעודף התפעולי-גולמי של המשק . העודף התפעולי-הגולמי מייצג את סכום הערכים המוספים במשק לאחר הפחתת הוצאות תפעוליות ומסים בניכוי סובסידיות . את הסכום הסופי ניתן לפרק ואגב כך להראות איזה חלק נזקף לזכות נכסים מיוצרים ואיזה לזכות נכסי משאבי טבע . הראשון נקרא "רנטה כלכלית" והשני — "רנטת המשאבים" או "רנטת הנדירות" . בין אם הם מיוצרים או לא, הבסיס הכלכלי להערכת הנכסים הוא שערכם שווה תיאורטית לערך הנוכחי המהוון של הרנטה שהנכסים יפיקו בזמן חייהם האפקטיבי . החשבונאות הלאומית מחלקת את הרנטה הכלכלית לשניים : חלק שנובע מניצול המשאב וחלק שנובע מתרומת המשאב לבעליו . המעבר בין עודף תפעולי-גולמי לנקי מתבצע דרך הפחתת החלק שנוצל מהעודף התפעולי הגולמי ומשמעות הדבר היא שנכון להיום החשבונאות הלאומית לא מפחיתה את החלק המנוצל ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ