20.2 מערכת מוצעת לחשבונאות סביבתית — SEEA

446 חלק שישי בינלאומיות שמוסיפות לאמינות של האינדיקטורים, ייבנה SEEA-ה בצורה שתאפשר אינטגרציה בין אינדיקטורים כלכליים לסביבתיים . דבר זה יאפשר בחינה של השפעת הכלכלה על הסביבה, ניתוח כלכלי סביבתי, ובניית אמצעי מדיניות כלכליים לביצוע אסטרטגיות סביבתיות . מערכת SEEA-ה מחלקת את החשבונות הסביבתיים לארבעה סוגי קטגוריות עיקריות : חשבונות שטף : מספקים אינפורמציה במושגים פיזיים ומוניטריים ברמת • המשק והתעשייה אודות השימוש השוטף באנרגיה ובחומרים שונים לצורכי תעשייה וצריכה, כמו גם אינפורמציה אודות ייצור מזהמים ופסולת מוצקה . חשבונות של הוצאות להגנת הסביבה וניהול משאבי טבע : מתארים את • הוצאות התעשייה, הממשלה ומשקי הבית שנועדו להגן על הסביבה ולנהל משאבי טבע . כמו כן, חשבונות אלה כוללים התייחסות למסים וסובסידיות סביבתיות . חשבונות נכסים : מתארים נכסים סביבתיים ומשאבי טבע הן במושגים • פיזיים והן במושגים מוניטריים . החשבונות מציגים את רמת מלאי הפתיחה והסגירה של נכסי משאבי טבע וסביבה, כמו גם את השינויים במהלך תקופת המדידה . חשבונות מקרו-כלכליים מותאמים : מדובר בהרחבה למח"ל שדנה בעניין • התאמתה של זו ל...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ