19.6 מסחר ופיתוח בר קיימא

נושאים גלובליים 427 מחקרים שונים הראו זה מכבר שבמצב כזה, המסחר מחמיר את הבעיה שבניצול המשאבים הטבעיים . אגב כך חשוב להדגיש, כי הגברת הזיהום לא נובעת דווקא מהרחבת הסחר, כיוון שניתן להרחיבו ובו בזמן לטפל בזיהום המקומי שנוצר מהרחבת יצוא . כמו כן, סחר גורם להתמחות במוצרים שיש למדינה יתרון יחסי בהם תמורת יבוא של מוצרים אחרים . כך שיצוא מתקזז עם הפחתת ייצור מקומי מחד גיסא ומעבר ליבוא מאידך גיסא . לאורך הזמן הגלובליזציה הביאה לירידה בעלויות הייצור ובתוך כך גם לעלייה בצריכה, ועם זאת התהליך עצמו קשור ישירות לעלייה בתחרותיות . כך, במקום להתחרות עם קולגות מקומיים היצרנים נאלצו ( ועודם נאלצים ) להתמודד עם עמיתיהם הפועלים בשווקים שונים בעולם . התופעה גרמה לכך שמדינות הבינו כי הקלת הרגולציה הסביבתית מביאה גם להקלה על יצרנים מקומיים בבואם להתחרות בשווקים העולמיים . בישראל, למשל, פתיחת שוק הדגים ליבוא יצר זה מכבר לחץ כלכלי על המגדלים והקשה על המשרד להגנת הסביבה ליישם תכנית לטיפול במי הפלט שנוצרים בבריכות הדגים ומזהמים את הנחלים . בהמשך, התחרות שנוצרה מול מגדלי דגים מסין הגדילה את הנטל הסביבתי שענף המד...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ