19.1 פיתוח מול שמירה על הסביבה — רקע

418 חלק שישי אם כן, השניים מורכבים כשלעצמם . רווחה מושפעת משורה של מדדים כמו צריכה והכנסה, חלוקת הכנסות, סטטוס חברתי ועוד . מנגד, עקרון הקיימות כולל נושאים שקשורים לכלכלה ולסביבה כמו גם מטרות חברתיות . כיוון שההגדרות והשימוש בהן מעלים קשיים אפילו כשמסתכלים על כל מדד בנפרד, השילוב בין שני המושגים אינו טריוויאלי מן הסתם . בספרות הכלכלית-טכנית רווחה וקיימות מוגדרות באמצעות מודלים . הרווחה מאופיינת באמצעות פונקציית תועלת שכוללת את כל המרכיבים המשפיעים על איכות חיינו, לרבות נוף פתוח, חלוקת הכנסות וחוסר הנוחות 39 קיימות מוגדרת אף היא באופן פורמלי על פני שיוצרים פקקי תנועה בבוקר . זמן ואחת הגישות הקלאסיות ( 1989 Pezzey, ( מתארת אותה כתוואי שלאורכו הרווחה החברתית אינה יורדת . הגדרה זו אמנם מייחסת את המושגים זה לזה אך גם מבליטה את ההבדל ביניהם . זאת ועוד, הכלכלנים מתייחסים למסגרת שבה הרווחה ממוקסמת בכפוף לאילוצים טכנולוגיים ומקדם היוון כלשהו, אם כי זה כשלעצמו יכול להניב הבדל בין תוואי שממקסם ערך נתון של תועלת לכזה שמקיים את עקרון הקיימות . רווחה וקיימות יכולות אפוא להוביל בקלות להגדרת מטרות מנו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ