18.6 שימוש בתמריצים כלכליים ככלי לצמצום אפקט החממה