17.2 היבטים כלכליים של הסכמים בינלאומיים

נושאים גלובליים 383 שקלים MACA MDT MDA e 1 ce 2 d a gfb זיהום איור 1 . 17 : בעיית ההסכמים הבילטרליים ( דו צדדיים ) MAC ) ואת באיור ניתן לראות את עקומת עלות ההפחתה השולית של הזיהום ( A MD במדינה A . הנזק שכולל את שתי המדינות מגולם באמצעות הנזק השולי A MD . אם MD ל- MDA , כלומר הנזק שסופגת B מגולם על ידי ההפרש שבין TT e שבה העלות B לא נלקחת בחשבון הרי A-ש יכולה להחליט לזהם בנקודה 1 והתועלת השולית של המדינה משתוות . אם המטרה היא יעילות במובן בינלאומי, על המדינה לקחת בחשבון גם e . ככל שמדובר במדינה A , העלות את B ולכן רמת הפליטות צריכה לרדת ל- 2 הנוספת שנדרשת מעבר לרמת ההפחתה היעילה מבחינה גלובלית מגולמת על ידי ( f + d ) . הדבר אינו כדאי מבחינת המדינה עצמה כיוון שהתועלת הנוספת היא רק השטח f , ואולם אם מוסיפים את הנזק שנמנע ממדינה B אזי סך כל הנזק הנמנע עומד על ( f + d + c ) , מה שכבר מצביע על כדאיות כלכלית לכל הפחות בהיבט הבינלאומי . כשלמדנו על משפט קוז בפרק 10 הראינו כי במקרה שבו זכויות הקניין מוקצות באופן ברור ועלויותיה של עסקה נמוכות מספיק, פירמות יכולות לבצע מו"מ ביניהן . עם זאת, כשמדו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ