16.4 קבלת החלטות בהיעדר תמחור מלא

נושאים גלובליים 375 בסעיף זה נציג את שיטת "ספר היעילות" להערכת שמ"א שאינם ניתנים לכימות מוניטרי . דוגמה נפוצה היא שירותים שמספק המגוון הביולוגי . 1 . 4 . 16 המגוון הביולוגי והבעייתיות בהערכת השפעתו על שמ"א מגוון ביולוגי הוא מושג באקולוגיה שמאגד סוגי מדדים למגוון בתי הגידול בשטח נתון, כמו גם מינים שונים של יצורים חיים באותו שטח ורמת השונות הגנטית של אותם מינים . לרוב, שמ"א מסופקים באמצעות אוכלוסייה של יצורים חיים או קבוצה שלהם באזור נתון, ויצוין כי הספרות המדעית-אקולוגית 25 מנהלת זה שנים דיון באשר לקשר שבין המגוון הביולוגי ואספקת השמ"א . תיאורטית, ייתכן מצב שבו מין יחיד של עץ למשל מספק את כל השמ"א של יער מסוים ולפיכך היקף גדול של עצים יכול לנפק רמה גבוהה של שמ"א למרות מגוון ביולוגי נמוך . בפועל המצב הרווח בטבע הוא שמגוון ביולוגי גבוה מגביר את השמ"א לאור חשיבות יחסי הגומלין של כל מין עם יתר היצורים שחיים סביבו . ההשפעה בהקשר זה מתקיימת הן מתוקף השירותים שמספק כל מין והן דרך הגברת התפקוד הכללי של המערכת האקולוגית ועמידותה בפני הפרעות . על כן ישנה מורכבות בהערכת התועלת הכלכלית של מגוון ביו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ