14.6 ניהול אינטגרטיבי של משאבי מים

340 חלק חמישי מחיר ) ק"שקל למ ( 5 . 1 ניהול ביקוש 1 ניהול היצע 5 . 0 500 30000 2500 2000 1500 1000 0 ) ק"מ ( כמות המים איור 7 . 14 : ניהול אינטגרטיבי של משאבי מים באיור 7 . 14 ניתן להבחין בעקומת ביקוש ובשתי עקומות מקווקוות שטוחות . התחתונה היא עקומת העלות השולית של מים ולשם הפשטות נניח כי היא שטוחה . ניתן לראות כי עקומת הביקוש מורכבת משלושה מקטעים — שיווי המשקל הראשוני נמצא בחיתוך של עקומת הביקוש ועקומת העלות השולית . עתה נניח שקיימת בעיית מחסור מים, מה שמעמיד בפנינו שתי אפשרויות : להגדיל את היצע המים בעלות גבוהה יותר ( השטח הירוק באיור ) , או להעלות את המחיר לעקומה השטוחה העליונה כך שהכמות המבוקשת תרד . תוצאה זו יוצרת ירידה בעודף הצרכן כיוון שמחיר המים עולה והשטח הרלוונטי הוא השטח הצבוע בכתום באיור . הנקודה החשובה לענייננו היא שהתזוזה ימינה ( גידול בכמות המים המופקת ) ושמאלה ( צמצום בכמות המים הנצרכת כתוצאה מעלייה במחיר המים ) זהות בערך מוחלט, ומכאן שהשאלה היא איזה שטח קטן יותר . התשובה לשאלה שלעיל תלויה בשני גורמים : ( 1 ) ההפרש בין שתי העקומות השטוחות שמסמל את ההפרש בין עלות ההפקה ה...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ