13.1 אנרגיה בשימוש האדם

נושאים בכלכלת משאבי טבע 301 ייצור החשמל באמצעות דלקים מאובנים גורם לתופעות סביבתיות קשות . חלק ניכר מהפליטות של פחמן דו חמצני ושל גזי חממה נוספים לאטמוספרה הוא תוצאה של שריפת דלק לשם ייצור חשמל . תעשיות מבוססות נפט, פחם וגז טבעי כמקור אנרגיה הן הגורם הגדול ביותר לזיהום הסביבה ולזיהום אוויר, והאחראיות העיקריות לפגיעה בבריאות האדם ולתופעות סביבתיות קשות שהמזהמים יוצרים . לפי פרסום של ארגון הבריאות העולמי משנת 2018 12 התמותה הנגרמת מזיהום אוויר בעולם נאמדת ב- 7 מיליון איש לשנה . ההתעלמות מערכן של ההשפעות החיצוניות השליליות של ייצור החשמל גורמת להפחתת היעילות הכלכלית של המשק ול"נטל עודף" על החברה . באיור 1 . 15 מוצגים קצב גידול האוכלוסייה בעולם וקצב צריכת האנרגיה ( חלק על פי נתונים וחלק כתחזית ) בין השנים 1940 - 2100 . lifestyle and energy demand rise together and the wealthy industrialised economics, whi contain 25 % of the world’s population, consume 75 % of the world’s energy supply . About 6 . 6 billionworld’s energy consumption today is estimated to 22 billion kWh yr 1 . metric tons c...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ