נספח: הקצאה שווה בין הדורות במודל כרייה של שתי תקופות

נושאים בכלכלת משאבי טבע 297 PS 7,000 = 50 * ) 01‐ 150 ( = 2 NB 8,250 = 2 PVNB 7,500 = ) 1 . 0 + 1 ( / 8,250 = 2 החישוב לעיל מסמן כי כלל התועלת הנקייה המהוונת לשני הדורות היא 15,750 = 7,500 + 8,250 ; תוצאה זו קטנה מהרווח הנוגע לשני הדורות במצב של הקצאה יעילה על פי כלל הוטלינג ( 37 . 15,792 ) . מחירצריכה שווה בשתי התקופות 250 D 200 ביקוש 150 1,250 = CS PS = 7,000 100 50 S היצע 0 02040608001021041061081002 כמות איור 10 . 12 : ההשלכות של צריכה זהה בשתי התקופות הרווח של הדור השני בתרחיש המתואר זהה לרווח של הראשון, 8,250 . בתרגום למונחי ערך נוכחי בזמן אפס, המספר הוא 7,000 . אם כן, ערך הרווחים של שני הדורות יחד הנו : 15,750 = 7,500 + 8,250 זהו למעשה סכום גבוה יותר מהערך הנוכחי של הרווח הכולל ביחס לשני הדורות בתרחיש מספר 1 — 14 אלף שקלים עבור הראשון ואפס עבור השני .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ