12.3 כלל הוטלינג להקצאה יעילה של משאב מתכלה עם יותר משתי תקופות

286 חלק חמישי PP מחירמחיר ) a - bQt + 1 - c ) ( a - bQi - c ( MCMC DD Qתומכ Qt + 1 Qתומכ Qt איור 3 . 12 : כרייה אופטימלית על פני זמן מחירכמות זמןזמן איור 4 . 12 : קשר משתנה בין מחירים וכמויות על פני זמן נדון כעת בהשפעה של שלושה פרמטרים על תוואי הפתרון : שער הריבית, גודל המרבצים וקיומו של תחליף טכנולוגי . 1 . 3 . 12 השפעת שינוי הריבית על תוואי המחירים כאשר הריבית עולה, אותו הדבר קורה גם לקצב שינוי רנטת הנדירות, וכאשר רנטת הנדירות עולה בקצב מהיר יותר אותו הדבר קורה גם למחיר המשאב ( אם כי נדגיש שלא באותו קצב, זאת כיוון שרנטת הנדירות שווה למחיר פחות עלות ההפקה השולית ) . הדבר היחיד שברור כעת הוא שהמחיר הסופי יהיה אותו מחיר וקצב שינוי המחירים יהיה מהיר יותר . לפיכך, המחיר ההתחלתי אמור להיות נמוך יותר ולחתוך את עקומת המחיר הישנה מלמטה . ניתן גם נושאים בכלכלת משאבי טבע 287 לראות שקצב הכרייה נהיה מהיר יותר והכמות הקיימת במכרה אוזלת מוקדם יותר . באיור 5 . 12 ניתן להבין מדוע הדבר קורה . תוואי המחיר לפני העלייה בריבית הוא העקומה האדומה . K הוא המחיר שבו הביקוש מתאפס ולכן זהו המחיר בתקופה האחרונה,...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ