11.2 גישות שמתבססות על עיקרון הזהירות המונעת כאשר המידע אינו מושלם