10.7 מדיניות סביבתית במצב שבו לא קיים פיזור אחיד של מקורות הזיהום ביחס לאזור הנפגע

244 חלק רביעי A ii,j × E1 Tj = ΣN E הוא הזיהום ממקור i ( נתון ביחידות פליטה ) . כאשר i נדגיש שוב, שהמטרה בדיון הנוכחי איננה לבחון את יעד הזיהום ברצפטורים השונים אלא רק את אופן ניהול פליטות הזיהום מהמקורות השונים — וזאת A במטרה להגיע ליעד שנקבע . נניח אפוא כי היעד ברצפטור i מגולם על ידי * j וכי הוא נתון בריכוז זיהום ולא ביחידות פליטה . לשם הפשטות נניח גם, כי בתקן שלנו רמת הזיהום אמורה להיות זהה בכל הרצפטורים . לפיכך, בעיית הרשות המתכננת כאן היא : A j * i ≤ Ai,j × Ej = T התוצאה הסופית שמתקבלת ( ולא נציג כאן את הדרך ) מגולמת כך : MC i,J I = 1,2,…Nj ×T2,i + … + . λ 2 ×Ti,1 + λ 1 ×TJ = λ MC היא העלות השולית של זיהום E ממקור i ואילו בצד השני ניתן כאשר i להבחין בעלות הנזק השולית . לפני שנפנה להסבר על המשוואה נציין שמה שאנחנו רואים כאן הוא למעשה מערכת של N + J משוואות N + J-ב נעלמים, ולכן פתירה . כדי לפתור E , כלומר את היקף הפליטה של כל מקור זיהום, את הבעיה עלינו למצוא את * i ואז לפקח עליו, כך שיעמוד ביעד הפליטה . חשוב להדגיש כי אף שקיימות שתי פירמות ולשתיהן אותה פונקציית הפחתה שולית, עדיין מי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ