9.2 סימפטומים רלוונטיים עיקריים לתחלואה מזיהום אוויר והמלצות לכימותם המוניטרי

198 חלק שלישי או מחמיר ) . יחד עם זאת, . Abbey et al ( 1995 ) הראו בשעתם, כי פונקציית התגובה — מינון זהה לכל רמת חומרה של הסימפטום . ישנם מספר ערכי נכונות לשלם עבור מניעת CB ממוצעת . ExternE-ה מעריך סימפטום כזה ב- 4 . 0 מיליוני אירו, כלומר ערך שבסיסו בתחלופה בין CB לסיכון למות, כאשר ערך חיי אדם הוא שני מיליון אירו . EPA-ה מעריכה סימפטום שכזה ב- 33 . 0 מיליוני דולר על בסיס אותו מחקר, אם כי תחת הנחות שונות, והיות שהערכים המצוטטים כאן נכונים לשנת ,2004 מיצוע והמרה בשערי החליפין הרלוונטיים מניבים ערך של 46 . 1 מיליון שקל . זוהי אפוא עלותו של כל מקרה CB חדש בישראל נכון ל- 2018 . 2 . 2 . 9 סימפטומים נוספים במערכת הנשימה הערכת העלות של CB מדגימה למעשה הערכה של מחלת נשימה חמורה כשלעומתה קיימים סימפטומים רבים אחרים שפוגעים באיכות החיים גם אם אינם קטלניים . ראו מספר דוגמאות : ביקורי רופא בגין סימפטומים נשימתיים ואסטמה : ExternE-ה ממליץ על 42 אירו במונחי 2008 עבור ביקור רופא של כ- 15 דקות ( כ- 220 שקלים במונחי 2018 ) . הנכונות לשלם עבור סימפטום נשימתי חושבה על ידי . Ready et al ( 2004 ) כשווה ל- ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ