1.3 אבני דרך בהתפתחות המחקר הכלכלי־סביבתי במאה ה־ 20

מבוא וכלים בסיסיים 21 הזיקה ההדדית שבין צמיחה כלכלית לאיכות הסביבה • הסיכון בשווקים ללא אסדרה סביבתית מתאימה • כימות מוניטרי של נזקים לטבע ולסביבה • כלים במדיניות ציבורית לשיפור מצב הסביבה • ההשפעות המקרו-כלכליות של אסדרה סביבתית • בעיות סביבה "חוצות גבולות" ושיתוף פעולה בינלאומי • אי ודאות וסיכון, והשפעתם על קבלת החלטות במדיניות סביבתית • נושאים אתיים בשימור טבע וסביבה : זכויות של מיני בעלי חיים, זכויות • של דורות עתידיים הקשר שבין גודל האוכלוסייה לעוני ולהידרדרות במצב הסביבה • פיתוח בר קיימא • נושא חשוב שילווה אותנו לאורך הספר הוא תמרוץ ומוטיבציה בתחום הסביבתי — מהם הגורמים המשפיעים על המוטיבציה של בני האדם לפעול בהקשר זה או להימנע מפעולה בהקשר הסביבתי . להלן מספר ציטוטים מריאיון שנערך עם חתן פרס נובל לכלכלה, פרופ' ישראל אומן, בגיליון 7 אוקטובר 2010 של כתב העת א ק ו ל ו ג י ה ו ס ב י ב ה : " . . . אנשים מכלכלים את צעדיהם לפי התמריצים שהם צופים לקבל כתוצאה מהפעולות שהם מחליטים לנקוט . . . היעדר מנגנונים מתאימים למתן תמריצים הוא ההסבר לדיסוננס בין המישור ההצהרתי שבו הציבור ברובו המוחלט...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ