תוכן העניינים

חלק שני : כלים יישומיים בכלכלת סביבה 67 פרק רביעי : כשלי שוק 69 1 . 4 כשלי שוק כמקור לבעיות הסביבה 69 2 . 4 זכויות קניין, יעילות כלכלית ובעיות סביבה 71 3 . 4 השפעות חיצוניות 71 4 . 4 נטל עודף 76 5 . 4 מוצרים ציבוריים 80 6 . 4 משאבי טבע משותפים 85 נספח : המודל הביו-כלכלי של ניהול משאבים מתחדשים והתנאים להכחדה 94 פרק חמישי : ניתוח עלות-תועלת בתנאי ודאות 103 1 . 5 מבוא 103 2 . 5 גישות שונות בבסיס ניתוח עלות-תועלת 106 3 . 5 כללי החלטה בנוגע לכדאיות הסטטית של פרויקטים 108 4 . 5 ערך הזמן בחישובים כלכליים 110 5 . 5 ניתוח עלות-תועלת של היבטים סביבתיים 118 6 . 5 ניתוח עלות-תועלת של סכר הטליקו 129 פרק שישי : סיכון ואי ודאות 131 1 . 6 קבלת החלטות בתנאי סיכון 132 2 . 6 קבלת החלטות בתנאי אי ודאות 136 3 . 6 כלל הזהירות המונעת 138 4 . 6 שילוב העקרונות של קבלת החלטות בתנאי סיכון ואי ודאות : דוגמה מספרית 139 5 . 6 מאפיינים פסיכולוגיים של סיכונים 141 6 . 6 סיכון ואי הפיכות 144 נספח : דרך אמפירית להתווייתה של עקומת התועלת 145 חלק שלישי : הערכה לא שוקית של משאבי הטבע והסביבה 147 מבוא 149 סוגים שונים של מו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ