פרק ב: "סרבן מלחמה"

מנחם פינקלשטיין 218 ביום 1954 . 6 . 1 נשפט זכרוני בבית דין צבאי בגין ביצוע עבֵרות של אי קיום הצבאי הראשי" משפט וצבא 16 ( 4 ) 713 , 738 - 749 ( תשס"ג ) , והאסמכתאות המוזכרות שם . וכן ראו דברים שאמרתי בעניין זה ופורסמו בספר דמוקרטיה נלחמת בטרור , לעיל ה"ש 380 , בעמ' 187 - 190 , 219 - 220 . הבחנה דומה בין סרבנות שירות כללית וסלקטיבית נהוגה גם בארצות הברית, ראו Gillete V . United States 401 U . S437 ( 1971 ) . לפי החוק האמריקאי יינתן הפטור למי אשר by reason of religious training and belief , is conscientiously opposed to ] . . . [ " participation in war in any form" . יסודו של הפטור בארצות הברית הוא אפוא מטעמי דת, ראו United States V . Seeger U . S 163 ( 1965 ) 380 . לעומת זאת, בישראל הפטור לסרבני שירות סלקטיביים ניתן מטעמי מצפון גרידא . בחוות דעת שצורפה להחלטתי בעניין זונשיין , עמדו אבי שגיא ורון שפירא על ההבחנה הרולסיאנית בין אי ציות אזרחי לבין סרבנות מצפונית, וטענו שסרבני השירות מבטאים אי ציות אזרחי ואינם ראויים ליחס המיוחד הניתן לעתים לסרבן המצפוני . ראו בעניין זה אבי שגיא ורון שפירא "...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד