מפתח לעזים

מפתח לעזים | 473 ט לאק = מגורשת 205 - 207 248 טלאק תלאתא = מגורש שלש [ פעמים ] = גירושין על פי ההלכה המוסלמית 205 - 207 234 247 248 י ניצ'רים, ג'יניסאריס = חיילים רגליים 209 214 239 כ 'ארישה = גבינה מלוחה מב מ בארה ראו : בראה מגאזין = מחסן מא מולך = קרקע פרטית 172 מוסתערבים = כינוי לעדות יהודיות ותיקות שהתגוררו בארצות המזרח 113 114 116 135 138 164 מוקטעה = יחידת החכר כג מחסבה = סיכום חשבונות 62 63 מכתוב = כתוב 210 מפשראת = בתי המטבחים 62 מצאריף = הוצאות 62 מקאטעה = פלך לצורך החכרת מס 62 מקארע = הצלפות בשוט 235 236 244 מקבוצ'את = תקבולים 62 מתאכר = חובות שעבר זמן פרעונם 63 נ אצ'ר = מפקח הואקף לט ס אלה ראו : שאלה סג'יל = רשומי בית הדין השרעי 206 218 ע ג'אם = עילגים וברברים 29 פ אטור = סוכן מכירות כב פתוו"א = פסק הלכה מוסלמי 206 צ 'יליבי = אדון נכבד 287 474 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר ק אמביום = מלוה ימי כב קהוו"ה = קפה מג ש אלה, סאלה = חדר הארחה 38 - 42 שקיפה = פרוזדור, מבואה 41 שריעה, שרעייא = ההלכה המוסלמית 7 14 205 214 ת וגרמי, תוגר = תורכי 7 203 215 220 221 235 236 244 ת...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה