מפתח לחיבורים מהספרות הרבנית

414 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר בית שמואל – ר' שמואל בן אורי שרגא פייבוש, בתוך שולחן ערוך . במדבר רבה – ורשה תר"ן . בראשית רבה – מהד' י' תיאודור וח' אלבק, ברלין תרע"ב - תרצ"ו . ברכי יוסף – ר' חיים יוסף דוד בן רפאל יצחק זרחיה אזולאי, שאלוניקי [ תק"ע ] . ג ט פשוט – ר' משה בן שלמה אבן-חביב, מהד' אברהם ד' שלם, ירושלים תש"ם . ד עת תבונות – ר' משה חיים לוצאטו, בני-ברק תשנ"ח . דרישה – ר' יהושע ולק בן אלכסנדר הכהן כץ, בתוך ארבעה טורים . ה גהות אשרי – ר' ישראל מקרמז', בתוך פסקי הרא"ש שבש"ס וילנה . הגהות מימוניות – ר' מאיר בן יקותיאל הכהן, ירושלים ובני-ברק תשל"ה, בתוך משנה תורה להרמב"ם . הגהות ר' עקיבא איגר – ר' עקיבא בן משה גינז איגר, אורח חיים, ברלין תרכ"ב ; חושן משפט ואבן העזר, טהארן תרכ"ט . הגהות רבנו פרץ על הסמ"ק – ר' פרץ בן אליהו מקורביל, סאטמר תרצ"ה . הגהות רש"ש – ר' שמואל שטראשון, בתוך ש"ס וילנה . הלכות גדולות – ר' שמעון קירא, מהד' הילדסהיימר, א - ג, ירושלים תשל"ב - תשמ"ז ; מהד' מכון ירושלים, ירושלים תשנ"ב . המאור – ר' זרחיה בן יצחק הלוי, בתוך דפי הרי"ף שבש"ס וילנה . הנהגת ו...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה