סי' א

370 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר 7 לא צוין אם השליח אמר לפני בית הדין "בפני בנוסף לכך, בנוסח שטר ההרשאה נכתב ובפני נחתם" כנדרש, וכן לא צוינו בהרשאה הפרטים המלאים של בית הדין שעל פי התנאי הופעת הבעל בפניו אמורה לבטל את הגט . בעיה נוספת התעוררה נוכח הדברים העולים מנוסח שטר ההרשאה, שהבעל הודיע על התנאי לסופר ולעדים 9 "ונחלקו חכמי מצרים 8 פרשה זו עוררה במצרים פולמוס גדול,קודם כתיבת הגט . 10 לשתי כתות" . 7 נדפס בשו"ת באר מים חיים ( להלן הע' 11 ) ובשו"ת מהר"ם בן חביב ( להלן הע' 11 ) , סי' קצז . 8 ראו רמב"ם, הלכות גירושין, פ"ח ה"ג : "כיצד מגרש אדם על תנאי, לא שיאמר כתבו גט לאשתי על תנאי או כתבו ותנו לה על תנאי, ואין צריך לומר שלא יכתוב בתוך הגט על תנאי זה גירש פלוני את פלונית, אלא כיצד עושה אומר לסופר לכתוב ולעדים לחתום וכותבין גט כשר בלא שום תנאי בעולם, ואחר כך נותן לה הגט ואומר לה הרי זה גיטיך או הרי את מגורשת בזה על מנת כך וכך, או יאמר להם או לשליח תנו לה גט זה על מנת כך וכך" . 9 ראו : שו"ת באר מים חיים, לר' שמואל ויטאל, סי' עב ; שו"ת דרכי נועם, לר' מרדכי הלוי, אבן העזר, סי' יב...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה