סי' ז

תשובות רבי דוד קונפורטי | 353 465 וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים 464 ואסמכוה אקרא דכתיב 5 מנייהו רבנן יהללוהו ואשה לאו אורח ארעא 467 466 וזהו על דרך שאמרו בפ' הקורא עומד דף כ"גלברך בפני עשרה אנשים ת"ר הכל עולין למנין שבעה ואפי' קטן ואפי' אשה אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד צבור 468 וכתבוהו הרמב"ם בפי"ב מהל' תפלה והטור א"ח סי' רפ"ב הרי לן דאפי' דכפי הדין אשה עולה להשלים למנין שבעה מ"מ מפני כבוד צבור לא תקרא בצבור בתורה וכמו כן הכא בנדון הלז אין כבוד לאשה שיברך [ ! ] ברכת הגומל בפני עשרה הן משום כבודה הן משום 469 על 10 כבוד הצבור וראיתי להרב הגדול מוהר"י קארו ז"ל בטור א"ח סי' רי"ט 470 דרב מ"ש רבינו בעל הטור על ההיא יאודה חלש ואיתפח על לגביה רב חנא בגדתאה ורבנן וכו' ולא חשיב ברכה לבטלה כיון שהם לא נתחייבו בה שהם נתנו שבח והודאה למקום כדרך בני אדם שמשב ̊ חין למקום על הטובה שמזמין להם כתב הרב ז"ל יש ללמוד על מה שנוהגים קצת אנשים שכשיולדות נשותיהם עומדים ומבר ̊ כ ̊ ים ברכת הגומל נאמר שרק אנשים חייבים בברכה . הניסוח שם סתמי : "ד' צריכים להודות" . והרי ברכה זו אינה בכלל מצוות עשה שה...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה