סי' ו

348 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר . . . ] { עולה לספ } ר שני לכן אמרתי להם שיקראו עם השביעי מה { שכבר קרא } השש { י וכן } עשה ורצית ̊ { י } לבאר ענין זה אם עשינו כדין או 10 { לא ו } א ̊ ח"כ ספ ̊ רתי הע { ני } ן ̊ ל ̊ { אחד } מ ̊ רבני העיר יצ"ו ובתח { יל } ה ̊ אמר לי שיפה הורתי להם שיקרא השביעי וישלים הפרשה פעם אחרת ואח"כ אמר לי שלא 438 ויותר טוב היהתקנתי בזה כלום כיון דסוף סוף קרא השביעי מה שקרא הששי אם לא היה קורא עוד שביעי בספר ראשון והמפטיר שקרא בספר שני ישלים למניין שבעה ואמרתי לו כי אחר המחילה מכבוד חכמתו לא צדק בזה כי אין 15 הענין כן אלא יפה עשיתי שהורתי להם כן ורציתי לבאר ענין זה אם עשיתי כדין 440 איבעיא לן מפטיר מהו 439 הקורא עו { מ } ד דף כ"גאו לא והנה במס' מגילה פ' שיעלה למנין שבעה ופליגי התם רב ה { ו } נא ורב ירמיה בר אבא חד אמר 442 והלכתא מפטיר 441 והרא"ש עולה וחד אמר אינו עולה ופסקו שם הרי"ף ע { ולה } למנין שבעה וכן פסק הרמב"ם בפ' י" { ב } 443 מהלכות תפלה והטור א"ח { סי' ר } פ"ב 444 בד"ה חד אמר עולה וכו' וחזן שטעה ̊ { וגמר כל הסד } ר 20 < וכתבו עוד התוס' שם של ש...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה