סי' ה

תשובות רבי דוד קונפורטי | 341 5 { יחזירנה ור' יהושע } סבר אין אדם עושה ק ̊ נוניא ע ̊ ל ה { הק } דש ולכך אינ { ו } צריך שידור הנאה ופסק הרמב"ם 394 וכן המ ̊ קדיש נכסיו וגרש א ̊ ת ̊ אשתו ידירנה הנאה { בפי" } ז מהל { ' } אישות ואחר כך { תפרע מן הפודה מיד ההקדש ש } מא { יעשו } קנוניא על ההקדש וכן כתב ̊ הרב בעל הטור א"ה סי' ק"ב ודקדק 395 בלשון הרמב"ם וכתב ידירנה הנאה ואח"כ תפרע מן הפוד } ה מיד { הב"י 396 לפי שמן ההקדש עצמו ההקדש וכמו ̊ שכתב הרב ̊ המגיד ז"ל 397 על ה } דרך שנתבאר פ' י"ח מ { ה } ל' { אינה נפרעת אלא אחר שיצא לפדיון 398 ונסתפק הרב המגיד ז"ל אם מל ̊ וה ולוה 10 { ידירנה אפילו בנדוניא מ } פני חשש קנוניא או דוקא בעקר כתובה ותוספת שהוא כעקר אבל 399 ולי הדיוט נר' דאפי' שהוא מפני חשש { נכסי צאן ברזל לא ונשא } ר בצ"ע קנוניא מ"מ הנה בכל מקום דאמרינן 394 רמב"ם, הלכות אישות, פי"ז ה"י . 395 בית יוסף, אבן העזר, סי' קב : "אלא שדקדק [ הרמב"ם ] בלשונו לכתוב ידירנה הנאה ואח"כ תפרע מן הפודה מיד ההקדש וטעמו לפי שמן ההקדש עצמו אינה נפרעת אלא אחר שיצא לפדיון" . 396 מגיד משנה, הלכות אישות, פי"ז ה"י . ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה