סי' ד

תשובות רבי דוד קונפורטי | 329 331 סי' תקע"ג שאינה אבל אינו כנותן ברצון וכמו שכתב הרשב"א בתשובותיו וכיון שכ ̊ ך אף על גב דאין כאן מודעא מכל מקום לא הוי גט כיון שגילה דעתו שנותנו באונס וכו' עד גם בנדון דידן אע"ג דביטל המודעא האונס במקומו עומד והגט בטל יש 15 לומר דבנ"ד לא ידעינן שזה המגרש היה אנוס אלא מעדות עדי המודעא וכיון שכן לא מפיהם אנו חיין שהרי פסלן על עצמו כמו שנתקבל עדות בבית דין שכשנכתב וניתן הגט עשו תיקון הרמב"ם והרשב"א ופסל עליו העדים וכיון דשוינהו לנפשיה כעדים פסולים נמצא דלא ידעינן אנן באונסיה וכיון שלא ידעינן ודאי באונסיה וראינו 332 וכו' והאריך שביטל כל המודעות ופסל גם עדי המודעא ודאי דמהני ומעלי עוד 333 ונראה שטעם נכון הוא זה שכתב ודברי פי חכם חן 20 להביא ראיות על זה י"ש ושפתים 335 334 ז"ל בסי' נ"ו ̊ ישק וכן הסכימו בסברא זו הרבנים המובהקים מהר"א ן' חיים ומהר"א 331 ראו שו"ת הרשב"א, ח"א, סי' תקעג : "וקרוב אני בעיני דגט זה מעושה שלא כדין אפילו בישראל . ואינו ראוי לגרש בו ואפילו בטל כל מודעי ואמר שהוא מגרש שלא באונס אינו גט . דביטול כל מודעא אינו אלא סילוק המודעא כאלו לא נעשית ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה