סי' ג

תשובות רבי דוד קונפורטי | 301 181 ובפרק השני בפרק הראשון כתב את עיקר הדין ( כ"י 381 . 12 T - S וכ"י 22 . T - S 10 J16 ) , ( כ"י 23 . T - S 10 J16 ) "השתעשע" והתפלפל עם בנו, שהקשה קושיות צדדיות על דברי הראשונים . כאמור, כוונתו של ר"ד קונפורטי הייתה לשבץ את הפרק הראשון בתוך הפרק השני . על כך רמז במשפט "עיקרא דהאי דינא" שציטט בכ"י 23 . T - S 10 J16 ( להלן עמ' 307 , שו' 7 ) , שהוא משפט הפתיחה בכ"י 381 . 12 T - S . לעיל תיארנו כיצד נפל ספר תשובותיו של ר"ד קונפורטי לידי ר"ד מילדולה . הוא עָט על החיבור, השתמש בתשובות והתהדר בנוצות לא לו . ר"ד מילדולה בוודאי לא העלה על דעתו שמאתיים וחמישים שנה מאוחר יותר תימצא טיוטת תשובתו של ר"ד קונפורטי בגניזת קהיר ותחשוף את זהות המשיב . פרסום זה יש בו כדי להשיב את האבדה לבעליה ולקרוא את "שם המת על נחלתו" . להלן דוגמאות לקטעים זהים או דומים בתשובת ר"ד קונפורטי המופיעים בתשובת ר"ד מילדולה שב"פרי עץ חיים" ללא ציון מקורם . תשובת ר " ד מילדולה, תשובת ר " ד קונפורטי שו " ת פרי עץ חיים כ " י T - S 10 J16 . 23 r צד א שו ' 9 - 118 . דמי אמר להו לרבותנו [ ! ] בעלי הת...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה