סי' ב

298 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר 164 163 על פי הסדר של הרמב"ם ז"ל { פתוחות וס } ת ̊ ו ̊ { מו } ת ̊ { שלה אינן מ } כוונות 5 162 שאין לפסול הס"ת מפני זה כיון שיש הרבה חילוקים 165 וכן מצינו שהתלמוד חולק על המסורת בכמה ב { ין } בן אשר ובן נפתלי 167 וכתב בסוף 166 וכמו שכתבו התוספותמקומות ד { ברי } ו על כן נר' לי שאין לפסול שום ס"ת אם שינו בה סדר הרמב"ם ע"כ והנה [ ? ] כפי דברי הרב מהר"י מינצי ז"ל דמכשיר ס"ת אשר פתוחות וסתומות שלה אינם מכוונות על פי סדר הרמב"ם והוא ממנין העשרים דברים שמנה הרמב"ם 168 שבא' מהם נפסל הס"ת ואפי' הכי מכשיר אותו מטעם שיש כמה ז"ל חילוקים בין בן אשר ובין בן נפתל { י } 169 שאינו מכלל העשרים דברים וכמו שכתבנו לעיל 10 א"כ כ"ש וק"ו בענין נ"ד דודאי לדידיה כשר וכשר הוא ואין 170 קצרה מחבירתה יבא לטעות ולומר שמה לומר שהרואה אותם דפים שהא' שהניח חלק בסוף הדף היינו משום שהתחלת הדף הבא אחריה הוא פרשה פתוחה ועל כן הניח חלק למטה בדף שלפניה ולפי האמת אינו כן שבתחלת הדף אינו תחלת פרשה ונר' ודאי דלא חיישינן לכך משום דאין דרך להניח חלק כשמתחיל פרשה פתוחה 162 שו"ת מהר"י מינ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה