סי' א

תשובות רבי דוד קונפורטי | 275 סי' ע ) , שהשיב כנראה לשאלה שהופנתה אליו . מסופה של הטיוטה השנייה ( להלן עמ' 296 , שו' 28 - 29 ) עולה בבירור שמדובר בשאלה מעשית שהופנתה אליו ואל משיבים אחרים . להלן נוסח השאלה שבשו"ת באר מים חיים : "ראובן סופר ספרי תורות ואינו יודע לעבד העורות בידו אלא על יד הגוי האומן המעבד . והלך אצל גוי סוחר עבדן [ = מעבּד עורות ] וקנה ממנו כל כך [ צ"ל "כך וכך" ] עורות מצה [ = עורות לא מעובדים ] בסך מה, ונתפשר עם הגוי האומן והסוחר שהוא יעבדם ויתקנם ואח"כ יתנם לראובן גוילים וקלפים לס"ת ולתפילין . וילך ראובן לחנות הגוי האומן ויקח העורות בידו וישם אותו בתוך הסיד, ויאמר בעת שוּמם בסיד אני מעבד עורות האלו לשם קדושת ס"ת או לתפילין, ויניחם בחנות הגוי המוכר העורות מצה, ולא נתן בעורות סימן כדי להכירם אח"כ . ואח"כ הלך לחנות האומן הגוי ומצאם במקום שהניחם . האמנם אין בהם סימן מיוחד כדי שיכיר אותם כי אם בטביעות עין ובמספרם . ויאמר לו האמן הגוי אלו הם העורות אשר הנחת בסיד בידיך . ויוציאם הגוי האומן מן הסיד לפניו ויתן בהם גמר טוב ויכשירם כדי לכתוב עליהם . עתה מספקא לן לענין דינא מהו . מ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה