ו. תשובות רבי דוד קונפורטי

1 מוריו ור בו ת יו רבי ד וד קונפורטי נול ד בשאלוניקי בשנת שע"ח . המו בהקים היו ר' מרדכי קל ע י ור ' ד נ יאל א יסטרושה . ב שנת ת "ד ע ר ך מ סע ל ארץ ישראל ו בדר כ ו ה תעכב בקה יר למשך ש נ ה ול מ ד 2 בשנת תי"ב חזר למצרי םשם בבית מדרשו של ר' אב רהם סכנדרי . ו שהה בה תקופ ה מ סוימת . לא ח ר מסע נוסף לי רוש לי ם ולאי זמיר שב למצ רי ם לכל המא ו ח ר ב שנת תכ"ח וה תג ו ר ר ב ה ע ד פטי ר תו 3 בש נת ת ל"א מו נה לרבהּשל קה יר . ב ספרו ( לאחר ש נת ת מ " ד ) . 4 כתב ע ל ספר תש וב ות ש ח יב ר, שאותו ח תם ל א" קו ר א הד ורות" 5 ספר ז ה אב ד, ו תש ו בות בוד דות ממנ ו שר דולפנ י שנ ת ת מ"ד . 6 בספרי הם ש ל חכמי ם אחרי ם ב נ י זמנו ו בג נ יזת קהיר . בש תי ים מה תשוב ות שבכתבי היד מ גנ יזת קה יר ( שנדפ סו להלן ) 7 לש תי ת שוב ו ת א חר ו ת, ש אינ ןמ ו פ י ע ה תא ריך " שנ ת ת כ"ט" . מ תואר כ ו ת ( ל הלן עמ' 74 2 , 7 29 ) , יש נן מקבי לות בשו"ת " בא ר 8 מים חיי ם" , ומתוכנן עולה שג ם הן נכ תבו בש נ ת תכ"ט . תשו בות אלו כתב ר " ד קו נ פורט י ב היותו כבן חמי ש ים ואחת, אחרי ש ק בע את מ ק ום מו ש בו במ צרים ( ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה