סי' ד

תשובות רבי אברהם טריקה וחכמי דורו | 259 406 כי איככה 405 צר ומצוקה 404 יד חזקה בוקה ומבוקה 403 ופ ̊ לך השתיקה פרוע ̊ 408 יוכל 407 אכלכל 410 ובני בשן 411 ודא לדא נקשן 412 פרות 409 והיום הזה תאמרנה ש ̊ רותלאתי א { ל } ואוכל 414 413 להבזות בעליהן בעינהםהבשן 416 415 לתלות עיניהם לה ̊ תגרשולהוציאם מבתיהם א [ . . . ] ת להיות זא ̊ ת לפוקה 417 ולא יעצרום ביד חזקה ולא תהיה בת לאברהם אבינו יושבת תחת בעלה מילה 418 לטעון שלא כענין ולהתאמץ לצאת בהינומא ע"י עריצים ̊ 10 כידבא ושחיתא 419 וצריך לכתוב כתובה לאיש מן האשה כדי שלא יהא קל בעיניהא לה ̊ וציאו 403 על פי כתובות פ"ב מ"א ( טו ע"ב ) . 404 על פי אסתר רבה ו יב, עמ' 119 - 120 . בבראשית רבה עא ה, עמ' 828 , הנוסח הוא "פלך שתקנות" . 405 נחום ב, יא . 406 איוב טו, כד . 407 על פי אסתר ח, ו . 408 בתחילה נכתב "אכלכל", והאל"ף נמחקה . 409 על פי משלי ל, א . 410 על פי אסתר א, יא . 411 על פי דברים לב, יד . 412 על פי דניאל ה, ו . 413 עמוס ד, א . 414 אסתר א, יז . 415 שמואל א כה, לא . 416 על פי גיטין פח ע"ב ; בבא בתרא מח ע"א . 417 על פי כתובות עב ע"ב ; גיטין פט ע"א ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה