סי' ג

תשובות רבי אברהם טריקה וחכמי דורו | 253 התשובה 350 דף א צד א 351 353 שלש נשים נ ̊ אפות ̊ ב ̊ ת ̊ { נ } ור ̊ 352 שנודע למפרע מנהגו עם נשיו ̊ 1 ה ̊ נגלות לנו 354 { א } ' 355 ובתלתא איתרע חזקתיה להביא גם את השל ̊ י { שי } ת ̊ דו { ד } א ̊ י תרב ̊ ות ̊ יה בישא 356 { ב } אש 358 סוררה מקום לצעקת ̊ { ה } 357 מצאה העניה סוערההמחלוקת מ ̊ כות והכעסות 360 כנודע . 359 שהיה מצערה על המחיה ועל הכלכלהשהיתה צ ̊ ועקת מעיקרא 350 כ"י 13 . III D , מספריית כי"ח שבפריס . 351 הכותרת שבראש כתב היד "סך ה { כ } ל ̊ תר ̊ ב גרו תרג גרושש ̊ " נכתבה בכתיבת יד שונה . כנראה שרבוט מילים שאינו קשור לתשובה . 352 דברים כט, כח . 353 המשיב רומז כאן שהנשים הקודמות סבלו ממנו באותו אופן . 354 על פי פסחים פ"ג מ"ד "שלש נשים לשות כאחת ואופות בתנור אחד", רמז להיות הבעל נשוי לכמה נשים . ראו הבלין, רבי אברהם הלוי, עמ' 543 , שהבעל נשא אישה אחרת על פני אשתו הראשונה . 355 על פי איכה רבה פתיחתא ב : "למלך שהיו לו שני בנים כעס על הראשון נטל את המקל וחבטו והגלהו, אמר אוי לזה מאיזו שלוה נגלה . . . כעס על השני ונטל את המקל וחבטו והגלהו, אמר...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה