סי' ב

234 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר ולא בזולתו וכן נכתב על דרך זה בחוג'ית המבאר"ה בנוסח זה תבעה ריינה אשתו של פלוני לבעלה קודייסי 234 ושהיא ̊ ת ̊ מחול לו כל חוב שיש שיגרשנה גירושין גמורים טלא"ק תלאת"ה לה עליו מכתובה וזולתה ומהחוג'ה 235 ונתרצה למאמר { ה לגר } שה תלא"ק שנכתבה עליו ב"ל בא"ב א"ל עאל"י תלאת"ה ובכן מחלה לו כל חוב שיש לה עליו 10 וכל תביעה ובפרט מהחוג'ה שנכתבה על { יו } בא"ל בא"ב א"ל עאל"י שזמנה קודם ליום זה עשרים יום וכו' הרי ברור שעידי הגט העידו בענין המחילה שלא פטרה אותו מהחוב שנאנס ונאסר עליו בבית הסהר כי אם אחר שגירש והן הן עידיו שבאונס החוב שנאסר עליו בבית הסהר נתן הגט ואין צריך עדות אחרת להודיע האונס שהרי עידי הגט עצמם בחתומם במחילה שלא היתה אלא אחר הגירושין 236 שמחמת אונסו זכין לו הנז' הוצרך לגרש . ונוסף על זה שהעידו אנשים כשרים שבא תוגרמי אחד בבית הסהר מאנשי 237 פלוני ודבר עם הבעל והוא אסור בבית הסהר ואמר לו מה אתה 15 האמיר עושה בזאת החוג'ה שנכתבה עליך מכל כך גרושוש שהם שבעה עשר אלף מאיידיש כסף שנתחייבת בהם והשיב לו הבעל מה 234 ראו לעיל הע' 14 , וראו להלן עמ'...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה