סי' א

210 | תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר { אותו ב } בית האסורים ומלבד סבה זו היה לר' אצלאן הנז' בחואל 43 כדי לתפוס את חתנו הנז' בערכאות של גויים לפי שיצא 10 . . . ] כ ̊ [ . ] ו ̊ ב 44 בת עליו קול על קודייסי הנז' שקדש אשה אחרת על אשתו ריינה 45 גם היה קול על ר' אצלאן הנז' ועב ר על השבועה של הכתובה . 46 זונות ובאו עדים על זה גם באו עדים קודייסי הנז' שהיה רועה והעידו שבהיותו בבי { ת } הסו הר אמר שאינו חפץ לישב עוד עם 15 מ' ריינה הנז' ש ̊ אם לא { ת } רצה ל { יצ } א ̊ מ' ריינא הנז' ש ̊ ימתנה { בס } ם ̊ { המות איני יכול לסבול אותה ואמר זה בפ } ניהם ו ̊ [ . . . 47 דף א צד ב 48 שהיה לחתנו מתחת ידו ומסרה ביד משה אל בוטייני שהיה ̊ 1 מורשה של קודייסי ה ̊ נז' ואחר כך אמר אצלאן הנז' לחתנ { ו הנז' } כבר מחלתי לך כל ̊ תביעה וטענה שיש ל { י } עליך עכשי ̊ ו ̊ אם תרצה לי ̊ ש ̊ ב ע { ם } אשתך כדין תורה מה טוב ̊ ואם אי אתה ר ̊ וצ ̊ { ה } 5 בה ת ̊ פ ̊ { ט } ר ̊ נה בגט כשר ותמחול לך כל סכי כתובתה { וא"ל הבעל } [ . . . ל ̊ א ̊ צ ̊ { ל } א { ן } ה { נז' } איני רוצה בה כי אם לגרשה ואיני חפץ [ . . . . . . ] ...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה