ה. תשובות רבי אברהם טריקה וחכמי דורו

ר בי אברהם טרי ק ה היה מחשו בי חכ מ י מצרים ודייניה במאה הי"ז . 1 הת גורר בא לכס נדר יה הוא לי מד ת ור ה וה ע מ יד תלמי די ם ה רבה, 3 חתנו 2 הו א נפט ר בש נ ת תי"ב בגיל מ ופלג . וא חר כך עבר לקה יר . 4 תש ובו תי ו מפו ז רו ת הי ה ר' מ ר דכי הלו י, ב ע ל ש ו"ת דרכי נו ע ם . 5 בספרי הם ש ל חכמי מ צ ר ים . 1 קורא הדורות, עמ' קעו . 2 שוחטמן ( מבוא, עמ' 65 , הע' 71 ) מציין שבכ"י ספר הדרשות של ר' חיים חברייא הוא נזכר יחד עם חכמי קהיר ( כך גם בספר דברי יוסף, עמ' 418 ) , אולם שמו מופיע גם על טופס גביית עדות שנערך בנא אמון ( אלכסנדריה ) בשנת שס"ב ( ראו להלן הע' 5 ) . לפיכך נראים דברי רוזאניס, שבתחילה ישב בנא אמון ואחר כך עבר לקהיר ( ראו רוזאניס, ד, עמ' 331 ) . בתו וחתנו של ר"א טריקה התגוררו באלכסנדריה . ראו תשובת ר' משה ישראל לשאלתה המלומדת של נכדתו של ר"א טריקה, שנדפסה בשו"ת חיים שנים, לר' חיים שלמה טארסה, סי' יז, דף ל ע"ב : "אני האשה מירקאדה בת היקר ונעלה הר' שם טוב ארוך נר"ו טוענת שאבי לקח אשה בנא אמון את מרת אמי אסתר בת הר' אברהם טאריקה נ"ע והכניסה לו נדוניא" . 3 ראו ר' דוד קונפורטי, קורא ה...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה