סי' ז

תשובות רבי אברהם סכנדרי וחכמי דורו | 181 478 ותלמידי 477 והרשב"א שאסר אפי' שלא התחילה להניק כללשפיכות דמים 476475 480 ש ̊ אסרו אפי' כשאינה מניקת 479 ורבי' הא ̊ { י } גאון ז ̊ "ל ̊ רבי' יונה ז"ל 482 שכתב דיש 481 ויש להם שפחות להניק ומהר"ר קולוןיושבת בקתדרא 483 שהחמיר להחמיר { ב } מעוברת יותר ממניקה ומה ̊ ר"י קארו ז"ל 485 שהפליג ̊ ו ̊ 484 ומהר"י בר ששת ז"לאפי' במניקה מ ̊ זנה ומה"ר מאיר מפדואה לבאר ̊ האיסור אפי' בשפחה מניקה ואפי' בשלא הניקה כלל גזרתם מעיקרא" ( ההיתר מוגבל רק לדבי ריש גלותא ) ; ( ג ) דעת תוספות ( לעיל הע' 465 ) : חכמים לא חששו שמא יבואו להתיר גם לנשים שלא שכרו מינקת אלא חששו שמא המינקת תחזור בה . במקרה של נשות "דבי ריש גלותא" לא היה מקום לחשש זה, ולכן התיר להן רב נחמן לשכור מינקת ( ההיתר מוגבל לדבי ריש גלותא ) . 475 ראו שו"ת הרא"ש, כלל יח, סי' יז : "וכיוצא בזה חלקתי בתחלת ביאתי לארץ הזאת באשה אחת מבנות גדולי החצר שנתנה בנה למינקת בתוך כ"ד חדשים, בהוראת אחד מגדולי הארץ הזאת והתירה לינשא, כההיא דרב נחמן דשרא להו לגבי ריש גלותא, ואסרתיה" . 476 יבמות, אות יט . 477 מרדכי שם : "...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה