סי' ה

תשובות רבי אברהם סכנדרי וחכמי דורו | 169 387 אני אין לי בתים שכבר הקדשתי אותם 10 שיש לך ואמ ̊ ר לו ראובן והיה עלי עד שאני מקדיש כל הבתים שיש לי הקדש גמור מעכשו 388 ומה שהגיד בפנינולב ̊ { י } ת הכנסת פלוני והוא היה מאותו הלשון 390 389 לזכות ההקדש כתבנו וחתמנו פ ̊ הב"ד הח"מ עוד בא לוי והגיד בפנינו בתורת עדות איך בהיות ראובן המנוח 15 בחיים חייתו אמר לו כמה פעמים כל הבתים שיש לי אני 392 הכל וכל 391 לבית הכנסת פלוני מקדישם הקדש גמור מעכשו עוד שאני חי אין לי בהם כי אם הפירות והבתים הם הקדש גמור כנז' וכשאפטר מן העולם הזה יהיו הם ופירותיהם הקדש גמור מעכשו לבית הכנסת הנז' ולזכות ההקדש הנז' כתבנו וחתמ ̊ נ ̊ ו 20 פה ואח"כ בשעת מיתתו קם קרוב א' שלו ושטר צואה ̊ בידו איך עשה אותו אפוטרופוס ושנתן גם כן הבתים לפלוני 393 ילמדנו רבינו אם יועיל צואת { ו } 394 ופלונית קרובי האפוטרופוס או דבריו הראשונים כי פרנסי ההקדש אומרים כי נטרפה דעתו 395 מחמת חוליו כי היה חולי משונה אש שורף בלבו או שכח 396 בח ̊ יים חייתו ושכרו כפול מן השמים 25 ה ̊ ע ̊ נין שעשה 387 המילה "לו" אינה בנדפס . 388 המשפט "והוא היה מאותו הלשו...  אל הספר
מכון שוקן למחקר היהדות שליד בית המדרש לרבנים באמריקה